KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

BİTKİVADİSİ TIBBİ VE AROMATİK YAĞLAR ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş (“Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine oldukça önem veriyor ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alması hususunda gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Başta özel hayatın gizliliği başta olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“GDPR”) hususunda, siz değerli, müşteri, müşteri adayı, çalışan, çalışan adayı, ziyaretçi, eski çalışan, iş ortağı/ tedarikçi veya çalışanları ve benzeri bilgilendirmek isteriz.

 

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“GDPR”) ‘nin ilgili hükümleri ve, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nda yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve bu işlenen kişisel verilerinizin hangi amaçla aktarılabileceğini, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile sahip olunan haklar ile ilgili, veri sorumlusu sıfatı ile siz değerli müşteri, müşteri adayı, çalışan, çalışan adayı, ziyaretçi, eski çalışan, iş ortağı/ tedarikçi veya çalışanları ve benzeri hazırladığımız bu “Aydınlatma Metni” ile bilgi vermek isteriz. 

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

     Kişisel verileriniz;

 • Şirketimiz ile ilişkisi bulunangerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların (müşteri, müşteri adayı, çalışan, çalışan adayı, ziyaretçi, eski çalışan, iş ortağı/ tedarikçi veya çalışanları) Şirketimiz ve/veya Şirketimize bağlı birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimiz merkezi ve/veya bağlı merkez ve birimlerinde bulunangerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların (müşteri, müşteri adayı, çalışan, çalışan adayı, ziyaretçi, eski çalışan, iş ortağı/ tedarikçi veya çalışanları) can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,
 • 4857 sayılı İş Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,  3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği vb. ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Şirket personelleri hakkında açılan/açılabilecek disiplin soruşturması süreçlerinin yönetilebilmesi,
 • Şirketimiz bünyesindeki çalışmalardan, etkinliklerden ve organizasyonlardan yararlanılabilmesi; ayrıca dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşu ve/veya sendikalarla herhangi bir işbirliği ve/veya bağlantısı bulunan bir kulübe üye olunması halinde, bu üyelik ile ilgili kanunlarda öngörülen kayıtların tutulabilmesi,
 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Şirketimiz ve Şirketimize bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,
 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikayet ve önerileri değerlendirebilmek ve Kurumumuz ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,
 • Akademik eğitimler, bilimsel araştırmalar, proje başvuruları, FSEK ve Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki haklara ilişkin başvuru, devir vb. her türlü işlemler ile yayın, danışmanlık vb. her türlü faaliyetin sürdürülebilmesi,
 • Şirketimiz tüm İnsan Kaynakları süreç ve politikalarının yürütülmesi,
 • Şirketimizin idari ve akademik süreçlerinin, iş stratejilerinin ve yasal uyum süreçlerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması,
 • Şirketimiz ile Şirketimize bağlı merkez ve birimlerin akreditasyon ve değerlendirme çalışmalarının yapılabilmesi,
 • Kamu düzeninin ve sağlığının korunması,
 • Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,
 • Tüm çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesi,
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilmesi, 
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Anlaşmalı olunan özel sigorta şirketleri ve/veya diğer kurumlar tarafından, anlaşmalar çerçevesinde sunulan teklif, promosyon, muafiyet vb. hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,  
 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • İç denetim, soruşturma, istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi,
 • İş sağlığı, güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal, hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal, hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Mal, hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep / şikayetlerin takibi,
 • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

Amaçlarından bir veya birkaçının bulunması halinde, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaç ile Aktarılabileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, işbu “Aydınlatma Metni” nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaçlarla sınırlı ve KVKK’ nın 4. maddesinde belirtilen “Genel İlkeler” ile 5. Maddesinde belirtilen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” ve 6. Maddesinde belirtilen “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, gerektiğinde işlenmek üzere Şirketimize bağlı merkez ve/veya birimlerine, kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, Şirketimize bağlı birimlerin iş ortaklarına, alt işverenlerine, tedarikçilerine, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı,  yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimize bağlı birimler, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

Kişisel verileriniz, aşağıda ikinci maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Tarafımızca Güvenliğinin Temin Edilmesi ve Saklanma Süreleri

 

Kişisel verileriniz, işbu “Aydınlatma Metni”nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Şirketimiz ve Şirketimize bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, diğer ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Bu kapsamda, kanunlarda daha uzun bir süre öngörülmediği ve hukuki ilişkinin devam etmediği takdirde 10 yıl boyunca muhafaza edilmeye devam edecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız:

KVKK’ nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi verilmesini talep etme,
 • İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltilen ve silinen kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesin isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinize yönelik Şirketimize yapılacak başvuruların, KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in ilgili hükümleri uyarınca yazılı olarak veya elektronik ortamda Şirketimize iletilmesi gerekmektedir.

 1. Başvuru Yöntemleri:

KVKK kapsamında Kurumumuza yapılacak başvurularda, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 5/2 maddesi uyarınca, veri sahibine ilişkin ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bilgilerinin bulunması zorunludur.

Taleplerinize sağlıklı bir şekilde yanıt verilebilmesi için talep içeriğinizin açık, anlaşılır ve tarih yönünden belirlenebilir olması önemlidir. Bu nedenle işbu başvuru formu ile tarafınızdan istenen bilgi ve belgelerin, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak Kurumumuza aşağıda belirtilen yollarla başvuru yapılması gerekmektedir.

 • Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

 

Veri Sahibi aşağıda yer alan Başvuru Formu’ nun ıslak imzalı bir nüshasını ve varsa talebe ilişkin bilgi ve belgeleri “Sarı İbrahimli Mah. Kızılkaya (Küme Evler) No: 27/A AKDENİZ / MERSİN”  adresine gönderebilirsiniz.

 

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

 

Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, Şirketimize ait “https://www.bitkivadim.com/gizlilik-sozlesmesi adresinde yer alan “VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMUdoldurulduktan sonra başvuru yapılabilecektir.

 

Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. Maddesine göre, ilgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

 

İsim................................... :

Soy isim.......................... :

T.C. Kimlik No........................ :

Yabancılar İçin:

Uyruğu........................................ :

 

Pasaport Numarası/

 

Kimlik Numarası................... :

E-posta adresi........................ :

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Adres........................................... :

Cep Telefonu........................... :

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, müşteri adayı, çalışan, çalışan adayı, ziyaretçi, eski çalışan, iş ortağı/ tedarikçi veya çalışanları ve benzeri)

…………

Şirketimiz içerisinde görüştüğünüz birim/kişi:

……….

 

Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak açıklayınız:

 

……

 

 

 

 

Talep No

Talep Konusu

Seçiminiz (lütfen doldurun)

1

Şirketinizin hakkımda herhangi kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum. (KVKK M.11/1-a)

 

2

Şirketiniz, hakkımda kişisel veri işliyorsa, bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. (KVKK M.11/1-b)

 

3

Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa, bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. (KVKK M.11/1-c)

 

 

4

Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, aktarılan bu üçüncü kişileri, bilmek istiyorum. (KVKK M.11/1-ç)

 

5

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. (KVKK M.11/1-d)

Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız ve destekleyici belgeleri, ek olarak gönderiniz.

Düzeltilecek veri;

6

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

a)  Silinmesini talep ediyorum.

b)  Yok edilmesini talep ediyorum. (KVKK M.11/1-e)

Seçiminizi yazı ile yazınız.

 

7

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin,

a) Düzeltilmesi,

b) Silinmesi,

c) Yok edilmesi,

talebim hakkında yapılan işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum. (KVKK M.11/1-f)

Seçiminizi yazı ile yazınız.

 

8

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsen aleyhime bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu "Seçiminiz" alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz. (KVKK M.11/1-g)

 

Analiz Sonucu Ortaya Çıkan Veri;

9

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum. (KVKK M.11/1-ğ)

Kanuna aykırılığa konu olan hususu "Seçiminiz" alanına yazınız ve destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul kararı, Maddi zararın tutarını gösteren belgeler vb.)

 

 

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (h)

Kanuna Aykırı İşlenen Veri;

 

 

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

□ Adresime gönderilmesini istiyorum.

□ E-posta veya KEP adresime gönderilmesini istiyorum.

   (E-posta yöntemini seçmeniz halinde, size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

□ Elden teslim almak istiyorum.

 

İşbu “Başvuru Formu”, Kurumumuz ile olan ilişkinizi tespit edebilmek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyebilmek ve ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verebilmek için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin önlenmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve talebinize ilişkin sağlıklı bir inceleme yapılabilmesi amacıyla Şirketimiz, başvurunuz ile ilgili, kimlik ve/veya yetki tespitine veya talebinize ilişkin ek evrak talep etme hakkını saklı tutar. Şirketimize iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da Şirketimize yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden sorumluluk kabul etmemektedir.

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketimize yapmış olduğum başvurumun, Kanun’un 13 üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek, tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı, Soyadı           :

Tarih                     :

İmza                      :